Výzva

Výzva na predkladanie cenových ponúk

zadanie zákazky vyhlásenej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov

 na dodanie tovaru z NFP

Firma Cronson, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 10, 956 11 Ludanice, na základe získania finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu cez Operačný programu Integrovaná infraštruktúra, keďže rozhodnutím Európskej komisie došlo k zlúčeniu Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra s Operačným programom Výskum a inovácie v rámci programového obdobia 2014 – 2020, cez Prioritnú os: 9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií, špecifický cieľ 9.5 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách cez schému štátnej pomoci na podporu inovácií a technologického transferu v znení dodatku 3 s kódom výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21, pre projekt "Podpora inteligentných inovácií v spoločnosti Cronson", ktorého poskytovateľom je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra, konajúceho v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra, ako vyhlasovateľ/zadávateľ, touto cestou

 

OBSTARÁVA

cez výzvu na dodanie tovarov s názvom zákazky

„Logické celky pre podporu inteligentných inovácií v spoločnosti Cronson“.

 

Dovoľujeme si osloviť podnikateľské subjekty, pôsobiace v oblasti predmetu zákazky o predloženie návrhov - cenovej ponuky na dodanie v podmienkach zákazky opísaných tovarov. Výsledkom tohto obstarávania, zákazky vyhlásenej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru z NFP, bude kúpna zmluva uzatvorená s úspešným uchádzačom podľa Výzvy na predkladanie ponúk - podmienok zákazky a ich príloh, v zmysle nemenného návrhu zmluvných podmienok, uvedeného v prílohách podmienok zákazky.

 

Veríme, že vyhlásenej zákazky sa zúčastníte a predložíte cenovú ponuku. Pri predložení cenovej ponuky sa prosím riaďte podmienkami zákazky a jej prílohami uvedenými v nasledujúcom:

 

Podmienky PT: Výzva na predloženie cenovej ponuky
Príloha č.1: Identifikačné údaje
Príloha č.2: Návrh na plnenie kritéria
Príloha č.3: Záväzné zmluvné podmienky
Príloha č.3a: Príloha ku zmluve - Podrobný rozpočet
Príloha č.3b Technická špecifikácia dodávky tovarov
Záznam: Záznam z vyhodnotenia
Oznámenie: Oznámenie o výsledku